Raad op straat

Elke week is in De Schakel een rubriek opgenomen waarin te lezen is op welke wijze een raadsfractie een onderwerp oppakt. Hieronder zijn de bijdragen van de SGP/ChristenUnie te lezen.

Brandweerkorps Barendrecht

Waarom de keuze voor dit onderwerp?

Dat er een hoogwaardige en slagvaardige brandweerorganisatie nodig is wordt door SGP/ChristenUnie van harte onderschreven:  Veiligheid van onze inwoners op nummer 1.   Barendrecht ligt in een knooppunt van complexe autowegen, spoorwegen, vaarwegen en ondergrondse buisleidingen, een hoog en bijzonder risicoprofiel.  Preventie is dan ook één van de speerpunten, met als gezamenlijk doel om branden en andere incidenten te voorkomen.  Inzet van oudere brandweermensen met hun kennis en kunde kan daarbij heel waardevol zijn, helaas zien we nu dat er geregeld afscheid van hen genomen wordt waarbij onschatbare ervaring verloren gaat.  

Wie heeft u gesproken?

Tijdens een recent bezoek van gemeenteraadsleden aan de brandweerkazerne werd het plan brandweerzorg 2017-2020 gepresenteerd, en spraken we met Barendrechtse vrijwilligers. 

Als ik goed geluisterd heb zijn de ontwikkelingen van dit plan (zoals dynamisch alarmeren) op zichzelf niet verkeerd, maar gaat dit leiden tot minder uitrukken vanuit de Barendrechtse kazerne.   “Als er incidenten zijn in het gebied waar we gewoon op tijd kunnen zijn dan willen we graag uitrukken en werkt het demotiverend als de Rotterdamse collega's daarop rijden, met spoedklussen is het natuurlijk logisch dat het dichtstbijzijnde voertuig rijdt, maar met prio 2 meldingen is dit echt niet nodig”, aldus een betrokken brandweerman.

Waar heeft u overige informatie vandaan gehaald?

Onze fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over het nieuwe uitrukbeleid, het antwoord was duidelijk: “dit vloeit voort uit het nieuwe dekkingsplan en materieelspreidingsplan, bij ieder incident wordt de eenheid gealarmeerd die het snelste ter plaatse kan zijn, omdat Barendrecht grenst aan verzorgingsgebieden met beroepseenheden kunnen deze er gemiddeld sneller zijn”.   Grote vraag daarbij is: hoe de Barendrechtse vrijwilligers gemotiveerd houden bij deze gevolgen?

Het deed me goed om Arjen Littooy (algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) in z’n nieuwjaarstoespraak te horen zeggen; "Burgernabije brandweerzorg organiseren is het uitgangspunt. De vrijwillige brandweer speelt hierin een nadrukkelijke rol".  

Wat is het vervolg?

We zullen blijvend aandacht vragen voor het Barendrechtse brandweerkorps en de vrijwilligers, de ruggengraat van onze locale brandweerzorg.

Inmiddels heeft de gemeenteraad een brief (zienswijze) gestuurd aan de VRR waarin deze punten benoemd zijn, we gaan ervanuit dat het bestuur van de Veiligheidsregio bij iedere vervolgstap hiermee rekening zal houden en nieuwe afwegingen zal gaan maken. 

Het zal een motivatieboost zijn voor het korps om een stuk uitrukgebied terug te krijgen en vaker te kunnen uitrukken. 

Barendrecht heeft een zeer gedreven en gemotiveerd brandweerkorps dat bij meldingen snel uitrukt, om trots op te zijn, en dat willen we natuurlijk graag zo houden. 

Afvalscheiding. Hoe??, Tsjimmie Klos-de Vries, februari 2017

Waarom de keuze voor dit onderwerp?

In Barendrecht hebben wij een uitstekend systeem voor het inzamelen van afval. Dat kan via Afval loont voor wat betreft plastic, drinkkartons en blikjes en oud papier. Verder hebben we ondergrondse containers voor restafval. Maar wat doen we met het afval van groente, fruit en etensresten?

Wie heeft u gesproken?

Uit een presentatie aan de raad bleek onlangs dat in Barendrecht nog onvoldoende afvalscheiding plaatsvindt. Het gft verdwijnt in de ondergrondse containers, ondanks dat op de website van de gemeente en in de Schakel vermeld wordt dat je gft net als tuinafval in een open zak aan de kant van de weg mag zetten.

Waar heeft u overige informatie vandaan gehaald?

Wij hebben veel Barendrechters gevraagd “Wat doen jullie met je keukenafval?” Het antwoord was steeds: “In de ondergrondse container”. Van de mogelijkheid om gft in een open zak, tegelijk met het tuinafval, in te leveren waren de meesten niet op de hoogte en niemand vond dat een goed idee. Ooit hadden we een witte zak voor gft en een blauwe zak voor restafval. Bij de komst van de ondergrondse containers mocht alles bij elkaar. Wel zo gemakkelijk.

Wat is het vervolg?

Als wij willen dat burgers het gft apart inleveren zal dat hun gemakkelijk gemaakt moeten worden. In een open zak aan de weg zetten (1 keer per 2 weken) wil niemand. Dat geeft alleen maar rommel en stank. De gemeente Barendrecht zal een andere oplossing moeten bedenken. Extra ondergrondse containers? Eventueel bovengrondse containers? Welke oplossing er ook gekozen wordt, deze zal duidelijker dan tot heden gecommuniceerd moeten worden naar de burgers.

Lichtpunt voor minima, Arjan Stolk, december 2016

Waarom de keuze voor dit onderwerp?

De samenleving verandert. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid komen centraal te staan. Oog voor elkaar is niet meer vanzelfsprekend.  Als gevolg hiervan ontstaan sociale en maatschappelijke vraagstukken.  Kwetsbare groepen, zoals de minima, hebben het daardoor moeilijk. Helaas zien we dat mensen die langdurig in de armoede leven ook hun perspectief lijken te verliezen.  Dat vind ik jammer, omdat we geloven dat ieder mens waardevol is, ongeacht het inkomen. Om perspectief te bieden aan jongeren en ouderen die tussen wal en schip raken is er recent in het nieuwe coalitieakkoord meer geld beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van Barendrechtse minima.

Wie heeft u gesproken?

Ik sprak een moeder die met haar arbeidsongeschikt geworden man en vier kinderen leeft van een minimuminkomen, wat ze vooral voor haar kinderen heel moeilijk vindt. De kinderen zitten niet op een sportclub of muziekles, ze gaan niet op vakantie en een dagje naar een dierentuin of pretpark met het gezin is te duur.

Ook sprak ik een hoogleraar economie die zegt dat de toenemende armoede een gevolg is van het neoliberale overheidsbeleid; stapeling van bezuinigingen en lastenverzwaringen treft mensen met een minimuminkomen extra hard. De huidige aanpak dreigt te leiden tot een groeiende kloof tussen arm en rijk, aldus de econoom.

Waar heeft u overige informatie vandaan gehaald?

Uit de Bijbel, waarin begrippen als barmhartigheid en solidariteit een belangrijke plaats innemen.   De zorg voor zwakkeren in de samenleving is een christelijke opdracht.  Als je de Tien Geboden in één woord zou samenvatten, dan is dat ene woord: Liefde! Liefde tot God en liefde tot de naaste. Liefde die het goede zoekt voor de ander, en bewogen is met de kwetsbaren.  

Wat is het vervolg?

Een nog veel grotere liefde en barmhartigheid herdenken we in deze adventsweken, want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft.   Waarom?  Om mensen te redden.  Wie in Zijn Zoon geloofd krijgt vrede met God, en als gelovige ervaar je Zijn vrede zelfs in de allerarmste omstandigheden.  Aardedonker is het soms om ons heen. Maar met Kerst kwam er licht in de duisternis. Iedereen kan gered worden als hij gelooft in Jezus als persoonlijke Zaligmaker, Hij wil u/jou Zijn vrede geven, dat is de goede en blijde boodschap van kerst.

Ik wens alle Barendrechters een gezegend kerst-feest en een hoopvol 2017!

Huisvesting maatschappelijke organisaties, Arjan Stolk, september 2016

Waarom de keuze voor dit onderwerp?

SGP/ChristenUnie is van mening dat maatschappelijke initiatieven van grote waarde zijn voor Barendrecht. Maatschappelijke organisaties creëren maatschappelijke meerwaarde. De afgelopen jaren zijn er in Barendrecht prachtige initiatieven van actieve burgers ontstaan (bijvoorbeeld ‘Velerlei’ en ‘Kleurrijk’), die sociale cohesie bevorderen en bijdragen aan onderwijs, gezondheid, veiligheid en welzijn.  Dankbaar maken velen hier gebruik van, zoals bijvoorbeeld allochtone moeders met hun kinderen, waarvoor het van groot belang is dat zij participeren in onze Barendrechtse samenleving. 

Mensen die zich met hart en ziel belangeloos inzetten voor anderen zijn goud waard, onbetaalde vrijwilligers zijn het cement van de samenleving, de overheid zou zich dat beter moeten realiseren. 

Wie heeft u gesproken?

We spraken met gebruikers van de Centrumpost en het Trefpunt over de maandenlange spanning inzake hun toekomstige huisvesting. Graag zouden ze al hun energie richten op het uitvoeren van activiteiten, maar passie slinkt door voortdurende onzekerheid. Maar ook spreekt onze fractie binnenkort met nieuwe initiatiefnemers over een Kledingbank voor minima in Barendrecht die ook nog ruimte zoeken. 

Waar heeft u overige informatie vandaan gehaald?

Ons is mailwisseling onder ogen gekomen met een kwetsend woordgebruik dat een welzijnsorganisatie onwaardig is. In plaats van inspireren van andere welzijnsinitiatieven, in plaats van samen de verbinding zoeken, gaat men anderen belemmeren en als concurrenten het gebouw uitwerken, waardoor activiteiten niet kunnen doorgaan.  Beschamend!    Tegelijk ligt hier een belangrijke taak voor de wethouder om als mediator dergelijke conflicten tijdig op te lossen.

Wat is het vervolg?

Gebrek aan geld is niet de kwestie, gezien de miljoenen euro’s die aan het Kruispunt uitgegeven worden.   Wij zullen het college blijven aanspreken om oog te hebben voor de maatschappelijke doelen, om zuinig te zijn op de vrijwilligers en actief hun initiatieven te faciliteren (o.a. het beschikbaar stellen van een ruimte) en onderlinge samenwerking te bevorderen. SGP/ChristenUnie staat voor een overheid die aansluit bij de ontwikkelingen van onderop: ruimte geeft, ondersteunt, stimuleert. Participeren doe je samen, als burgers, overheid en maatschappelijk middenveld. Het collegeprogramma draagt toch niet voor niets de titel ‘Meedoen in Barendrecht’ ?