Nieuws

Op pad voor het Donkere Dagen Offensief

Politiewapens.jpgmaandag 05 november 2018 In de donkere herfst- en wintermaanden slaan criminelen veelvuldig hun slag, vaak met een piek voor de feestdagen. In deze periode neemt de kans op auto- en woninginbraken, overvallen en straatroven toe. De gemeente Barendrecht en politie zetten daarom het Donkere Dagen Offensief in. In deze periode wordt er door de gemeente en politie alles aan gedaan om overvallen en inbraken tegen te gaan. Tijdens het Donkere Dagen Offensief houdt de politie verscherpt toezicht en surveilleert zij intensiever op bepaalde tijdstippen. De fractie van SGP/ChristenUnie is een groot pleitbezorger van het Donkere Dagen Offensief. De zorg voor de veiligheid is immers een primaire taak van de overheid. lees verder
Labels

SGP/ChristenUnie-fractie stelt vragen over buurtpreventie

Middeldijkerplein 2maandag 08 oktober 2018 Onlangs liep Martijn van Meppelen Scheppink, gemeenteraadslid voor SGP/ChristenUnie een vrijdagavond in Carnisselande mee met de vrijwilligers van Buurtprevetie. “Een mooie en leerzame ervaring”, aldus Martijn. ”Het is prachtig dat Barendrechtse burgers zich vrijwillig inzetten voor de openbare orde in hun wijk, intensief werk wat goede resultaten oplevert”. Bij de ontmoeting met de vrijwilligers van Buurtpreventie bleek dat het bereik van de portofoon waarover de vrijwilligers van Buurtpreventie beschikken te wensen overlaat. Men heeft regelmatig slecht bereik of totaal geen bereik. Bovendien beschikt de portofoon ook niet over een alarmknop waarmee in geval van nood snel assistentie kan worden opgeroepen. In de gemeente Rotterdam is dat wel het geval. De vrijwilligers zouden met het oog op hun eigen veiligheid graag de beschikking krijgen over een portofoon met goed en zeker bereik en een alarmknop. Namens de SGP/ChristenUnie heeft Martijn van Meppelen Scheppink aan het college van B&W gevraagd of dit tot mogelijk is, welke kosten daaraan verbonden zijn en op welke termijn dit zou kunnen worden verwezenlijkt? lees verder
Labels

SGP-ChristenUnie vraagt aandacht voor het belang van de wijkagent

Agentenmaandag 24 september 2018 Bij de behandeling van het Strategisch beleidsplan 2019-2022 politie eenheid Rotterdam is door de fractie van SGP/ChristenUnie in de vergadering van de gemeenteraad van 18 september 2018 aandacht gevraagd voor het belang van de wijkagent. De SGP-ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk, zijn coördinerende taak naar andere agenten en richting de gemeente om problemen in de wijk concreet aan te pakken. We hebben er voor gepleit om dit in dit Strategisch beleidsplan ook nadrukkelijk te benoemen en daaraan de ambitie toe te voegen dat maximale inspanningen worden geleverd om de beschikbaarheid, zichtbaarheid en (digitale) bereikbaarheid van wijkagenten te verbeteren. Onze inbreng heeft er toe geleid, dat een zienswijze door de gemeenteraad is opgesteld en is aangenomen en aan de politie eenheid Rotterdam wordt gezonden. In deze zienswijze wordt naast de aandacht voor de wijkagent ook aandacht gevraagd voor de opvang van verwarde personen. lees verder
Labels

College presenteert begroting: investeren in zorg en buitenruimte

Eurosmaandag 24 september 2018 Het college van Barendrecht presenteert vandaag de begroting voor 2019. Het college investeert in met name de zorg en buitenruimte binnen een sluitende begroting.

Martijn van Meppelen Scheppink "Dit is de eerste begroting van het college waar SGP/ChristenUnie in deze periode deel van uitmaakt en we zijn erg blij mee dat wordt geïnvesteerd in zorg en buitenruimte. Dit zijn prioriteiten uit ons verkiezingsprogramma die nu al worden gerealiseerd".

Het college wil bijdragen aan het welbevinden van de mensen in Barendrecht, door te investeren in zorg en buitenruimte. In 2019 gaat er geld naar de wijkteams, ondersteuning van maatschappelijk werk voor ouderen, vrijwilligers, mantelzorg en jongeren, en naar activiteiten voor de jeugd, naar bestaande initiatieven zoals de pak je kans-trajecten en naar nieuwe initiatieven zoals de Jeugdraad. Er is ook ruimte in de begroting gereserveerd voor een nieuwe accommodatie voor het Trefpunt. Het college gaat ook investeren in de buitenruimte, met name in onderhoud en biodiversiteit, oftewel: een plek geven aan verschillende planten en dieren. lees verder
Labels

Arnoud Proos (SGP-ChristenUnie) wijkwethouder voor Nieuweland, Molenvliet, Lagewei en Vrouwenpolder

Uitleg ontwerpbegraafplaats 20170531maandag 24 september 2018 Het nieuwe college heeft de wijken verdeeld onder de wethouders, als een van de manieren om te zorgen voor een laagdrempelig bestuur. Elke wijk van Barendrecht krijgt een eigen wijkwethouder. Onze wethouder Arnoud Proos is de wijkwethouder voor Nieuweland, Molenvliet, Lagewei en Vrouwenpolde. De wethouders vervullen deze rol naast de eigen portefeuille. Hiermee zet het college van B&W de eerste stap van de uitvoering van een belangrijke afspraak uit het coalitieakkoord 2018-2022, namelijk om wijkgericht te gaan werken. lees verder
Labels

Nieuwsarchief